Размышления хоомейжи

Мөңгүн-оол Ондар: «Өгбелернин баскан изин черле салбас»

Июль 23 – Россияның алдарлыг артизи, Тываның Улустуң хөөмейжизи, «Хөөмей - Төп Азия чоннарының культуразының ховар эртинези» деп делегей чергелиг симпозиумнуң Дээди ...

Дамыраң Айлаңмаа: «Сыгыдың чараш-тыр, кызым» — деп башкым чазыктырып сургаан

Чурттуң төөгүзү, чоннуң амыдыралы, уран чүүлү, хөгжүмү, сагыш-сеткилиниң байлаа хөөмей-биле сырый холбаалыг болганындан, хөөмейжилерниң допчу намдары тыва чоннуң чаңчылчаан культуразын ...

Иргит С. Каргыраа дугайында тоолчургу чугаа

Шаг шаанда бистиң чуртувуска улуг халап, аш-чут болу берген чуве-дир. Оът-сиген, тараа-быдаа  үнмээн, кыжын улуг харын уруптарга, мал-маган кырлып калган ...

Тамдын А. Хөөмейниң  тывылганы  

Тывалар болгаш өске-даа улустуң аразында «хөөмей» деп ырлаарының аңгы хевири бар, ооң дугайында ачам меңээ бо-ла тайылбырлап чугаалап чораан. Тывалар ...

Дамбаштай М. Өгбелер хөөмейи

Авамны Ооржак Чоят-Хоо уруу дээр. Ол 1916 чылда Бай-Тайганын Шуй суурга торуттунген. Боду бугу назынында кадарчылап келген. Авамдан «хоомейжилер дугайында ...
Translate »

Вы не можете скопировать содержимое этой страницы