Иргит С. Каргыраа дугайында тоолчургу чугаа

Шаг шаанда бистиң чуртувуска улуг халап, аш-чут болу берген чуве-дир. Оът-сиген, тараа-быдаа  үнмээн, кыжын улуг харын уруптарга, мал-маган кырлып калган. Чон аразынга хүндүткелдиг, каргыраалаар, хөөмейлээр, эрес эр чораан-дыр эвеспе.

– «Үе-шагның бергезин канчап эртерил, чонну канчап камгааларыл, мал-маганны кайыын тып алырыл» деп, ол дүн-хүн чок боданып эгелээн-дир эвеспе.

Өске чурттардан диленир дээрге, сөөлүнде мээң ат-алдарымга эки эвес болур, ынчаарга ол чурттарның байларындан кезек чылгы сүрер-дир деп бодап алган. Оорлаптарга, оларның каргыш-чатказы келзе канчаарыл? Чугле ону бээр эрттирбес күш херек апарган. Кезек бодангаш, улуг хам кижиге ужур-чөвүн айыткап чеде берип-тир. Хамы  кезек бодангаш, мынча дээн: «Каргыраалаарың кончуг болгай, каргырааңга күштен немеп бээйн шүве».

Каргыраазын салып орда хам-даа хамнаан. Хамнап-хамнап, оон чугаалап-тыр: «Ам ажырбас боор сен, оол. Чораан чорууң чогузун! Бар чорааш, арттарга мону баглап чор, кажан кел чорааш, ол черлерге каргыраалаар сен» – деп чагааш, хөөмейжиге дилиндек пөстер берип каан-дыр. Эр-даа чүү боор, алды аргазын ажыглап тургаш, күштүг  кылдыр арттырып алган эки аъдын мунупкаш, өске  чуртче кайгалдап чорупкан. Чораан чоруу чогаан, чонунга ындыг арга-биле мал-маганны эккеп, үзе сүрүп берген-дир эвеспе.

Сергей Иргит.

Дөзү: Хөөмейжиниң бодалдары  (Хөөмей дугайында чыынды) [Размышления хоомеиста] / чыып тургускан хар. ред. Сундуй М.М. – Кызыл: Тываның парлалга талазы-биле күркомитединиң типографиязы, 1998. – 96 с.

Translate »

Вы не можете скопировать содержимое этой страницы